Regulamin strony internetowej medentgliwice.pl/dentystagliwice.pl

I. Informacje o przedsiębiorcy

Strona internetowa działająca pod adresem medentgliwice.pl/dentystagliwice.pl prowadzona jest przez:

Best Vend Jacek Chorzewski
Ul. Zygmunta Starego 13 lok. 4
44-100- Gliwice
Numer NIP 9690784566
Numer REGON 383291408, zwany dalej „Administratorem”.

Adres strony i dane kontaktowe: adres internetowy – medentgliwice.pl/dentystagliwice.pl e-mail – biuro@medentgliwice.pl/biuro@dentystagliwice.pl telefon 661 998 998, adres korespondencyjny – ul.Zygmunta Starego 13 lok. 4, 44-100 Gliwice

Korzystanie ze strony internetowej: medentgliwice.pl/dentystagliwice.pl  oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Postanowienia Ogólne

1. Strona prowadzona jest na potrzeby funkcjonowania gabinetu stomatologicznego w charakterze reklamowym, informacyjnym, rejestracyjnym i wszelkimi innymi czynnościami związanymi marketingiem internetowym gabinetu.

2. Korzystanie z funkcji dostępnych w aplikacji wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.

3. Administrator aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne występujące u osoby korzystającej z aplikacji medentgliwice.pl/dentystagliwice.pl

4. Funkcje udostępnione w aplikacji nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem.

5. Aplikacja posiada podstrony, które różnią się funkcjonalnością i ograniczeniami  Cennik dostępny jest pod linkiem  https://dentystagliwice.pl/cennik/

III. Zasady korzystania z Aplikacji

1. Aplikacja medentgliwice.pl/dentystagliwice.pl dostępna jest wyłącznie za pomocą sieci Interent poprzez jedną z ogólnie dostępnych przeglądarek tj. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge.

2. Administrator aplikacji medentgliwice.pl/dentystagliwice.pl świadczy usługi stacjonarne, a strona służy jako komunikator pomiędzy właścicielem gabinetu, a potencjalnym odbiorcą.

3. Użytkownik musi zapoznać się, zaakceptować oraz zobowiązać się do przestrzegania regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji medentgliwice.pl/dentystagliwice.pl

4. Aplikacja jest dostępna całodobowo dla użytkownika, jednocześnie administrator uprzedza o możliwości czasowego zawieszenia aplikacji medentgliwice.pl/dentystagliwice.pl z powodów technicznych.

5. Administrator ma prawo zablokować trwale lub czasowo dostęp do strony, jeżeli jego nieprawidłowe użytkowanie systemu tworzy zagrożenie dla Aplikacji, lub jest wykorzystywane niezgodnie z Polskim i międzynarodowym prawem.

9. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Aplikacji medentgliwice.pl/dentystagliwice.pl

IV. Ochrona danych osobowych

1. Administrator aplikacji medentgliwice.pl/dentystagliwice.pl jest Administratorem danych osobowych Użytkowników.

2. Administrator aplikacji medentgliwice.pl/dentystagliwice.pl jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

V. Odpowiedzialność administratora aplikacji

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezawaryjne działanie aplikacji.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników.

3. Administrator nie ponosi szkody za utratę treści zamieszczonych i uzyskanych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone  Użytkownikowi poprzez nieprawidłowe korzystanie z aplikacji.

6. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek działania lub zobowiązania użytkowników powstałe na skutek działania Aplikacji, w tym za zobowiązania księgowe oraz podatkowe.

VI. Postanowienia końcowe

1. Administrator Aplikacji zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu.

2. O zamiarze zmiany Regulaminu oraz treści dostępnych na stronie medentgliwice.pl/dentystagliwice.pl Administrator zawiadamia Odbiorców udostępniając treść nowego Regulaminu na internetowych stronach Aplikacji.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2020