Rodo

Klauzula informacyjna RODO dla pacjentów gabinetu zgodnie z art. 12-14

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDENT Profilaktyka i Stomatologia, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 13/4, którego reprezentuje Jacek Chorzewski – właściciel

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń

zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty

uczestniczące w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym

do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta

i Rzeczniku Praw Pacjenta Art.29 ust 1.

5) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisów prawa

  1. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku

Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował

możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy

stanowią inaczej,

6) posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych

osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób

przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za

uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie

z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r